Think about this for a minute
یک دقیقه به نکات زیر فکر کنید


If  I happened to show up on your
doorstep crying, Would you Care? 
  اگر روزی گریان منو دم در خونه ات دیدی اصلا اهمیت میدی ؟

If  I called you and asked you to pick
me up because something happened,  
Would you come? 
  اگر بهت زنگ بزنم بگم بیا دنبالم برام یه اتفاقی افتاده آیا میایی ؟

If  I had one day left, to live my life; 
Would you be a part of that last day? 
اگر فقط یکروز از زندگیم باقی مونده باشه دلت میخواد که تو هم بخشی از اون آخرین روز باشی ؟

If  I needed a shoulder to cry on, 
Would you give me yours?
اگر برای گریه کردن به شونه هات نیاز داشته باشم میذاری روی شونه ات گریه کنم ؟


Do you know what the relationship is
between your two eyes? 
میددونی رابطه بین دوتا چشمات توی چیه ؟
They blink together, they move
together,  they cry together,
They see things together and they
sleep together, 
  با هم پلک می زنند  با هم حرکت می کنند با هم گریه می کنند همه چیز رو با هم می بینند و با هم می خوابند 

But they never see each other….. 
that's what friendship is. 
Life Is lonely without FRIENDS.
اما هرگز نمی تونند همدیگرو ببینند این همان معنای دوستی است
زندگی بدون دوست یعنی تنهایی
این هفته هفته دوستان است
It's world best friends week.

+ نوشته شده در  ساعت 2:21  توسط Aminreza  | 

When the egg breaks by an

external power, a life ends.

وقتی تخم مرغ بوسیله یک نیرو از خارج میشکند، یک زندگی بپایان میرسد.

When the egg breaks by an internal power, a life begins.

وقتی تخم مرغ بوسیله نیروئی از داخل میکشند، یک زندگی آغاز میشود

Great changes always begin with that internal power.

تغییرات بزرگ همیشه از نیروی داخلی آغاز میشود.

 

+ نوشته شده در  ساعت 14:43  توسط Aminreza  | 

Who calls you back when you hang up on him

به دنبال کسی باش که دوباره با تو تماس بگیرد حتی وقتی تلفنهایش را قطع می کنی

who will stay awake just to watch you sleep

به دنبال کسی باش که بیدار خواهد ماند تا سیمای تو را در هنگام خواب نظاره کند

wait for the guy who kisses your forehead

در انتظار کسی باش که مایل باشد پیشانی تو را ببوسد[حمایتگر تو باشد]

who wants to show you off to world when you are in your sweats

به دنبال کسی باش که مایل باشد  حتی  در زمانی که درساده ترین لباس  هستی تورا به دنیا نشان دهد

who holds your hand in front of his friends

به دنبال کسی باش که دست تو را در مقابل دوستانش در دست بگیرد
wait for the one who is constantly reminding you how much

he cares about you and how lucky he is to have you


در انتظار کسی باش که بی وقفه به یاد توبیاورد که تا چه اندازه برایش مهم هستی

و نگران توست و چه قدر خوشبخت است که تو را در کنارش دارد

wait for the one who turns to his friends and says that’s her

در انتظار کسی باش که زمانی که تو را می بیند به دوستانش  بگوید اون خودشه

[همان کسی  که می خواستم]

+ نوشته شده در  ساعت 21:11  توسط Aminreza  | 

ارزش  !!!! ...

To realize The value of a sister, Ask someone Who doesn't have one
ارزش یک خواهر را، از کسی بپرس که آن را ندارد

To realize The value of ten years, Ask a newly Divorced couple
ارزش ده سال را، از زوج هائی بپرس که تازه از هم جدا شده اند

To realize The value of four years, Ask a graduate
ارزش چهار سال را، از یک فارغ التحصیل دانشگاه بپرس

To realize The value of one year, Ask a student who Has failed a final exam
ارزش یک سال را، از دانش آموزی بپرس که در امتحان نهائی مردود شده است

To realize The value of one month, Ask a mother who has given birth to a premature baby
ارزش یک ماه را، از مادری بپرس که کودک نارس به دنیا آورده است

To realize The value of one week, Ask an editor of a weekly newspaper
ارزش یک هفته را، از ویراستار یک مجله هفتگی بپرس

To realize The value of one hour, Ask the lovers who are waiting to meet
ارزش یک ساعت را، از عاشقانی بپرس که در انتظار زمان قرار ملاقات هستند

To realize The value of one minute, Ask a person who has missed the train, bus or plane
ارزش یک دقیقه را، از کسی بپرس که به قطار، اتوبوس یا هواپیما نرسیده است

To realize The value of one-second, Ask a person who has survived an accident
ارزش یک ثانیه را، از کسی بپرس که از حادثه ای جان سالم به در برده است

To realize The value of one millisecond Ask the person who has won a silver medal in the Olympics
ارزش یک میلی ثانیه را، از کسی بپرس که در مسابقات المپیک، مدال نقره برده است

Time waits for no one
Treasure every moment you have
You will treasure it even more when you can share it with someone special
زمان برای هیچکس صبر نمیکند
قدر هر لحظه خود را بدانید
قدر آن را بیشتر خواهید دانست اگر بتوانید آن را با دیگران نیز تقسیم کنید

To realize the value of a friend, Lose one
برای پی بردن به ارزش یک دوست، آن را از دست بده
+ نوشته شده در  ساعت 16:43  توسط Aminreza  | 

  Three things in life that are never certain
  سه چیز در زندگی پایدار نیستند
 

Dreams
 رویاها
 
 
Success
 موفقیت ها
 
 
Fortune
 شانس 
 
Three things in life that, once gone, never come back
  سه چیز در زندگی که وقتی از کف رفتند باز نمی گردند
 
 
Time
  زمان
 
 
Words
  گفتار
 
 
Opportunity
  موقعیت
 


 
 
Three things that destroy us
  سه چیز ما  را نابود می کنند
 
 
Arrogance
 تکبر
 
 
Greed
 زیاده طلبی
 
 
Anger
 عصبانیت
 

 


 Three things that humans make
 سه چیز انسانها را می سازند
 
 
Hard Work
 کار سخت
 
 
Sincerity
 صمیمیت
 
 
Commitment
 تعهد
 
 

 

 Three things in life that are most valuable
  سه چیز بسیار ارزشمند در زندگی
 
 
Love
  عشق
 
 
Self-Confidence
  اعتماد به نفس
 
 
Friends
  دوستان
 


 
 
Three things in life that may never be lost
  سه چیز در زندگی که هرگز نباید آنها را از دست داد
 
 
Peace
 آرامش
 
 
Hope
 امید
 
 
Honesty
 صداقت
 
 
 
 
Happiness in our lives has three primary principles
  خوشبختی زندگی ما بر سه اصل است
 
 
Experience Yesterday
  تجربه از دیروز
 
 
Use Today
  استفاده از امروز
 
 
Hope Tomorrow
  امید به فردا
 
 


Ruin our lives is the three principles

  تباهی زندگی ما نیز بر سه اصل است
 

  Regret Yesterday

  حسرت دیروز

 
 
Waste Today
  اتلاف امروز
 
 
Fear of Tomorrow
  ترس از فردا

+ نوشته شده در  ساعت 23:21  توسط Aminreza  | 

Analytically Useful
Chemiluminescent Emitters

Chemiluminescent
Emitter
Lambda Max
(Wavelength Region)
Reference
3-Aminophthalate
(from luminol)
425 nm White and Roswell. In Burr, Ed., Chemi- and Bioluminescence, Marcel Dekker, New York, 1985, p. 215.
CH3Se 750-825 nm Glinski et al., J.A.C.S.. 108, 531 (1986).
CN 383-388 nm Sutton et al., Anal. Chem.. 51, 1399 (1979).
HCF 475-750 nm Glinski et al., J. Photochem.. 37, 217 (1987).
HCHO 350-500 nm Finlayson et al., J.A.C.S..96, 5356 (1974).
HF 670-700 nm Glinski et al., J. Photochem.. 37, 217 (1987).
HSO 360-380 nm Toby, Chem. Rev.. 84, 277, (1984).
IF 450-800 nm Getty and Birks, Anal. Lett.. 12, 469, (1979)
N-methylacridone
(from lucigene)
420-500 nm Totter, Photochem. Photobiol. 22, 203 (1975).
Na 589 Gough et al., J. Chromatogr.. 137, 293 (1977).
NO2 1200 nm Greaves and Gavin, Chem. Physics..30, 348, (1959).
OH 306 nm Toby, Chem. Rev.. 84, 277, (1984).
Oxyluciferin
(from luciferin)
562 nm Seitz, Crc Crit. Rev. Anal. Chem.. 13, 1 (1981).
Ru(bpy)3 600 nm Rubinstein et al., Anal. Chem.. 55, 1580 (1983).
S2 275-425 nm Spurlin and Yeung, Anal. Chem..54, 318 (1982).
SF2 550-875 nm Glinski and Taylor, Chem. Phys. Lett..155, 511 (1989).
SO2 260-480 nm Kenner and Ogryzlo, In Burr, Ed., Chemi- and Bioluminescence, Marcel Dekker, New York, 1985, p. 139.
+ نوشته شده در  ساعت 12:24  توسط Aminreza  | 

  Barkan, J. "Creatures that glow", Doubleday: New York, 1991.

  Berger, M. "Creatures that glow : a book about bioluminescent animals", Scholastic Inc.: New York, 1996.

  Filisky, M. "Living lights : creatures that glow in the dark", Crown Publishers: New York, 1991.

  Ganeri, A. "Creatures That Glow: Discover the Way that Nature Lights Up the Dark", Abrams Publishers: New York, 1995.

  Horsburgh, P. "Living light : exploring bioluminescence"; J. Messner: New York, 1978.

  Jacobs, F. "Nature's light: the story of bioluminescence"; Morrow Publishers: New York, 1974.

  Poole, L. and G. Poole "Fireflies in nature and the laboratory"; Cromwell Publishers: New York, 1965.

  Presnall, J.J. "Animals that glow", F. Watts Publishers: New York, 1993.

  Silverstein, A. and V. Silverstein, "Nature's living lights : fireflies and other bioluminescent creatures", Little Brown Publishers: Boston, 1988.

  Silverstein, A. and V. Silverstein, "Living lights; the mystery of bioluminescence"; Golden Gate Junior Books: San Carlos, Calif 1970.

  Simon, H. "Living lanterns; luminescence in animals"; Viking Press: New York, 1971.

+ نوشته شده در  ساعت 12:23  توسط Aminreza  |